Zapisy

Internetowy system zapisu do przedszkola:

https://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole

 

Rekrutacja 2019/2020

Elektronicznie wypełniony wniosek (kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola) na stronie http://nabor.pcss.pl/tarnowopodgorne/przedszkole należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów.

W przypadku braku złożenia wniosku (karty zgłoszenia dziecka do przedszkola) w przedszkolu pierwszego wyboru, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

 

Terminy rekrutacji do Przedszkoli Publicznych na terenie gminy Tarnowo Podgórne na rok 2019/2020:

Pkt Określenie czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Pobranie i złożenie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do danego przedszkola, od 11 lutego do 15 lutego ____________
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 lutego – 8 marca

 od 13 – 17 maja
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 – 15 marca od 22  – 24 maja
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 kwietnia  10 czerwca
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w formie oświadczenia od 3 do 9 kwietnia od 11 do 14 czerwca
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 11 kwietnia  17 czerwca

 

 

Kryteria rekrutacji 2019/2020

MINISTERIALNE KRYTERIA REKRUTACJI

 

 

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się  kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Tarnowo Podgórne.

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących gminę Tarnowo Podgórne ) niż wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria,

1)  wielodzietność rodziny kandydata*,

2)  niepełnosprawność kandydata,

3)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 45 punktów.

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

*wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

 

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

 

DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

 

Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów,
a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 

 

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 44 punktów.

 

Lp. Kryterium Punkty
1. Oboje  rodziców  pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą (w tym rolniczą)

 

10
2. Jedno z rodziców pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi działalność gospodarczą ( w tym rolniczą) 5
3. Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne roczne zeznanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)  za rok poprzedzający złożenie wniosku.

  1. Gdy zrobili to oboje rodzice

 

  1. Gdy zrobił to jeden rodzic
 

 

 

 

8

 

5

 

 

4. Kolejne dziecko z rodziny uczęszcza do przedszkola, w którym został złożony wniosek albo kolejne dziecko z rodziny będzie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Gminie Tarnowo Podgórne  

5

 

6. Dziecko zamieszkuje w  rejonie przedszkola, oddziału przedszkolnego zgodnie z siecią przedszkoli, szkół na terenie Gminy Tarnowo Podgórne 2