Skip to main content

Projekty

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. Każda forma współpracy ze środowiskiem lokalnym służy promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

  • Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
  • Promowanie osiągnięć przedszkola, jego wychowanków i nauczycieli.
  • Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
  • Włączanie rodziców w życie przedszkola.
  • Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształtowanie w dzieciach:

  • Chęci poznania świata
  • Umiejętności komunikowania się z innymi
  • Szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią
  • Umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym

Projekt edukacyjny: Zdrowy przedszkolak

Edukacja zdrowotna w naszym przedszkolu opiera się na potrzebach zdrowotnych wychowanka, które zależne są od rozwoju dziecka. Podejmowane działania powinny w dłuższej perspektywie wzbogacić wiedzę dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcić u nich postawę „prozdrowotną”, umożliwić nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno–zdrowotnych.

Projekt edukacyjny: Jestem bezpieczny

W dzisiejszej dobie komunikacji, z przepisami ruchu drogowego trzeba zapoznać się już od najmłodszych lat. Niniejszy program edukacyjny ma na celu już w latach przedszkolnych zapoznać dzieci z podstawami zasadami ruchu pojazdów i pieszych na drogach.

Projekt edukacyjny: Czwartki z kodowaniem

Projekt ma na celu wprowadzenie dzieci w świat kodowania. Tworzenie nowych rozwiązań uczy myślenia – logicznego oraz przyczynowo-skutkowego, które pozwala wnikliwie przeanalizować problem, podjąć decyzję, a następnie zweryfikować jej trafność – i spróbować znowu. Co za przydatna życiowa umiejętność!

Ogólnopolski Projekt edukacyjny „BohaterOn”

Zgodnie z kierunkiem polityki oświatowej projekt pozwoli dzieciom poznać historię Powstania Warszawskiego. Celem projektu jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, jak również edukowanie dzieci i młodzieży, promowanie patriotycznych postaw oraz tożsamości narodowej.

Projekt edukacyjny: Mały Pitagoras

Zdobywanie kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu

Projekt edukacyjny: „Pomagajmy”

Organizowanie akcji charytatywnych (cykliczne zbiórki odzieży i artykułów gospodarstwa domowego dla Centrum Interwencji Kryzysowej w Chybach, Szlachetna Paczka, zbiórka karmy dla zwierząt w schroniskach)

Projekt edukacyjny: „Z moimi rodzicami”

Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym i społecznym człowieka, wzmocnienie prawidłowych relacji dziecka z rodziną, poznanie genealogii swojej rodziny, budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, rodziny, społeczności, przygotowanie do współtworzenia świata i odnajdywanie w nim własnego miejsca

Projekt edukacyjny: „Spełniamy marzenia”

Organizowanie akcji pisania listów do chorych dzieci z „Marzycielskiej poczty”