Skip to main content

Opłaty

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.

W godzinach 6.30 do 8.00 oraz od 13.00 do 17.00 opłata wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 2-go każdego miesiąca.