Opłaty

W godzinach od 8.00 do 13.00 realizujemy bezpłatną podstawę programową.

W godzinach 6.00-8.00 oraz od.13.00 do 17.00 opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

Stawka żywieniowa wynosi:

2 zł – śniadanie
6,50 zł – obiad
1,5zł – podwieczorek

Zasady odpłatności za przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy Rodzicami dziecka a Dyrektorem przedszkola.
Opłatę za przedszkole uiszcza się do 2-go każdego miesiąca.